{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ACICLOVIR - ACICLOVIR Aciclovirum C8H11N5O3 P.t.l 225,2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACICLOVIR Aciclovirum C 8 H 11 N 5 O 3 P.t.l: 225,2 Aciclovir là 2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6 H -purin-6-on, ph i ch a t 98,5 đ n ế 101,0% C 8 H 11 N 5 O 3 , tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c g n nh tr ng. Khó tan trong n c, d tan trong dimethyl ế ư ướ sulfoxyd, r t khó tan trong ethanol 96%. Tan trong các dung d ch acid vô c và hydroxyd ki m ơ loãng. Đ nh tính Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ụ ụ ế aciclovir chu n (ĐC). Đ trong và màu s c c a dung d ch Hoà tan 0,25 g ch ph m trong ế dung d ch natri hydroxyd 0,1 M (TT) và pha loãng thành 25 ml v i cùng dung môi. Dung d ch ph i trong (Ph l c 9.2) và không đ c có màu đ m h n màu ụ ụ ượ ơ m u V 7 (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ươ T p ch t liên quan Không đ c quá 1%. ượ Xác đ nh b ng ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel GF 254 (TT) . Dung môi khai tri n: Cloroform - methanol - amoniac đ m đ c (80 : 20 : 2).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

ACICLOVIR - ACICLOVIR Aciclovirum C8H11N5O3 P.t.l 225,2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online