HYDROCLOROTHIAZID da xong - HYDROCLOROTHIAZID...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HYDROCLOROTHIAZID Hydrochlorothiazidum C 7 H 8 ClN 3 O 4 S 2 P.t.l: 297,7 Hydroclorothiazid ph i ch a t 98,0 đ n 102,0% 6-cloro-3,4 dihydro-2H-1,2,4 benzothiadiazin- ứ ừ ế 7-sulfonamid 1,1-dioxyd, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c g n nh tr ng, r t ít tan trong n c, h i tan trong ethanol 96%, ộ ế ư ắ ướ ơ tan trong aceton, tan trong dung d ch ki m loãng. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A Nhóm 2: A,C, D A. Ph h p th h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph c a ổ ấ ụ ồ ụ ụ ế ổ ủ hydroclorothiazid chu n (ĐC) . B. Hòa tan 50,0 mg ch ph m trong 10 ml ế dung d ch natri hydroxid 0,1 M và pha loãng b ng n c thành 100,0 ml. Pha loãng 2,0 ml dung d ch này thành 100,0 ml b ng ướ dung d ch natri hydroxid 0,01 M. Đo ph h p th ánh sáng trong kho ng b c sóng t 250 nm đ n 350 nm, ổ ấ ướ ế dung d ch ph i th hi n c c đ i h p th t i các b c sóng 273 nm và 323 nm. T l gi a đ ể ệ ạ ấ ụ ạ ướ ỷ ệ ữ h p th đo đ c t i b c sóng 273 nm so v i t i b c sóng 323 nm ph i t 5,4 đ n 5,7. ượ ạ ướ ớ ạ ướ ả ừ ế C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel GF 254 (TT) Dung môi khai tri n: Ethyl acetat (TT). Dung d ch th : Hòa tan 50 mg ch ph m trong ế aceton (TT) và pha loãng thành 10 ml b ng aceton (TT). Dung d ch đ i chi u (1): ế Hòa tan 50 mg hydroclorothiazid chu n (ĐC) trong aceton (TT) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2): ế Hòa tan 25 mg clorothiazid (TT) trong dung d ch đ i chi u (1) và pha ế loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t 2 μl m i dung d ch trên lên b n m ng. Tri n khai s c ký trên
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

HYDROCLOROTHIAZID da xong - HYDROCLOROTHIAZID...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online