Ranitidin hydroclorid - RANITIDIN HYDROCLORID Ranitidini...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: RANITIDIN HYDROCLORID Ranitidini hydrochloridum C 13 H 22 N 4 O 3 S.HCl P.t.l: 350,9 Ranitidin hydroclorid là N-[2-[[[5-[(dimethylamino) methyl] furan-2-yl]methyl] sulphanyl]ethyl]-N’-methyl-2-nitroethen-1,1- diamin hydroclorid, ph i ch a t 98,5 đ n ả ứ ừ ế 101,5% C 13 H 22 N 4 O 3 S.HCl, tính theo ch ph m đã làm khô. ế ẩ Tính ch t ấ B t k t tinh tr ng ho c vàng nh t. Tan hoàn toàn trong n c, h i tan trong ethanol ộ ế ắ ặ ạ ướ ơ khan, r t khó tan trong methylen clorid. ấ Ch ph m có tính đa hình. ế ẩ Đ nh tính ị A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ạ ụ ụ ủ ế ẩ ả ợ ớ ổ ồ ạ ủ ranitidin hydroclorid chu n (ĐC). ẩ M u chu n và m u th đ c chu n b b ng cách ẫ ẩ ẫ ử ượ ẩ ị ằ phân tán trong parafin l ng (TT) ỏ . N u hai ph không phù h p v i nhau thì hoà tan riêng ế ổ ợ ớ r 10 mg ch ph m và 10 mg ẽ ế ẩ ranitidin hydroclorid chu n (ĐC) ẩ trong 0,5 ml methanol (TT), b c h i đ n khô d i lu ng khí nit . S y c n trong chân không trong 30 phút và ố ơ ế ướ ồ ơ ấ ắ dùng c n đ ghi ph m i. ắ ể ổ ớ B. Ch ph m ph i cho ph n ng A c a clorid ế ẩ ả ả ứ ủ (Ph l c 8.1). ụ ụ Đ trong và màu s c c a dung d ch ộ ắ ủ ị Dung d ch S ị : Hòa tan 1,0 g ch ph m trong ế ẩ n c ướ không có carbon dioxyd (TT) và pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi.loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi....
View Full Document

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

Ranitidin hydroclorid - RANITIDIN HYDROCLORID Ranitidini...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online