{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Thiamin HCl - THIAMIN HYDROCLORID Thiamini hydrochloridum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
THIAMIN HYDROCLORID Thiamini hydrochloridum C 12 H 17 ClN 4 OS.HCl P.t.l: 337,3 Thiamin hydroclorid là 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4- methylthiazol clorid hydroclorid, ph i ch a t 98,5 đ n 101,0% C ế 12 H 17 ClN 4 OS.HCl, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t Tinh th không màu ho c b t k t tinh tr ng hay g n nh tr ng. Có mùi nh và đ c tr ng. D ế ư ư tan trong n c, tan trong glycerin, khó tan trong ethanol 96%, th c t không tan trong ướ ế cloroform và ether. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, C. Nhóm II: B, C. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế thiamin hydroclorid chu n (ĐC) . B. Hòa tan kho ng 20 mg ch ph m trong 10 ml ế n c ướ , thêm 1 ml dung d ch acid acetic 2 M (TT ) và 1,6 ml dung d ch natri hydroxyd 1 M (TT) , đun nóng trên cách th y 30 phút, đ ngu i. Thêm 5 ml dung d ch natri hydroxyd 2 M (TT) , 10 ml dung d ch kali fericyanid 5% (TT) và 10 ml n-butanol (TT) , l c m nh 2 phút. L p butanol trên cho huỳnh quang xanh lam rõ, đ c bi t khi quan sát d i ánh sáng t ngo i b c sóng 365 nm. Làm l i ph n ng nh ng dùng 0,9 ướ ạ ở ướ ư ml dung d ch natri hydroxyd 1 M và 0,2 g natri sulfit (TT) thay cho 1,6 ml dung d ch natri hydroxyd 1 M , l p butanol không có huỳnh quang. C. Ch ph m cho ph n ng A c a ion clorid (Ph l c 8.1). ế ụ ụ Đ trong và màu s c c a dung d ch Dung d ch S : Hòa tan 2,5 g ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng thành 25 ml v i cùng dung môi.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Thiamin HCl - THIAMIN HYDROCLORID Thiamini hydrochloridum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online