{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ketoconazol - KETOCONAZOL Ketoconazolum v ng phn i quang...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KETOCONAZOL Ketoconazolum và đ ng phân đ i quang C 26 H 28 Cl 2 N 4 O 4 P.t.l: 531,4 Ketoconazol là 1-acetyl-4-[4-[[(2 RS ,4 SR )-2-(2,4-diclorophenyl)-2-(1 H -imidazol-1-ylmethyl)-1,3- dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl] piperazin, ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% C ế 26 H 28 Cl 2 N 4 O 4 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t tr ng hay g n nh tr ng. Th c t không tan trong n c, d tan trong dicloromethan, tan ư ế ướ trong methanol, h i tan trong ethanol 96%. ơ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A. Nhóm II: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ụ ụ ế ketoconazol chu n (ĐC). B. Đi m ch y t 148 ° C đ n 152 ế ° C (Ph l c 6.7). ụ ụ C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng: Octadecylsilyl silica gel. Dung môi khai tri n (pha đ ng): Dung d ch amoni acetat 15% - dioxan - ethanol (20 : 40 : 40). Dung d ch amoni acetat 15%: Hòa tan 150 g amoni acetat (TT) trong n c ướ , thêm 3 ml acid acetic băng (TT) , thêm n c ướ v a đ 1000 ml. Dung d ch th : Hòa tan 30 mg ch ph m trong pha đ ng và thêm pha đ ng v a đ 5 ml. ế Dung d ch đ i chi u (1): ế Hòa tan 30 mg ketoconazol chu n (ĐC) trong pha đ ng và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2): ế Hòa tan 30 mg ketoconazol chu n (ĐC) và 30 mg econazol nitrat chu n (ĐC) trong pha đ ng và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}