{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ALPHA TOCOPHERYL ACETAT - All-Rac-ALPHA-TOCOPHERYL ACETAT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
All-Rac-ALPHA-TOCOPHERYL ACETAT Alpha tocopheryli acetas C 31 H 52 O 3 P.t.l.: 472,7 All-Rac-Alpha tocopheryl acetat là 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro- 2 H -1-benzopyran-6-yl acetat, ph i ch a t 96,5% đ n 101,0% C ứ ừ ế 31 H 52 O 3 . Tính ch t Ch t l ng sánh nh d u, trong, không màu ho c màu vàng h i ánh l c. Th c t không tan ấ ỏ ư ầ ơ ự ế trong n c, d tan trong aceton, trong ethanol khan và trong các d u béo. ướ Đ nh tính Có th ch n m t trong 2 nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B. Nhóm II: B, C. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ α - tocopheryl acetat chu n (ĐC) . B. Góc quay c c T -0,01 o đ n +0,01 ế o (Ph l c 6.4). ụ ụ Hòa tan 2,50 g ch ph m trong ế ethanol khan (TT ) và pha loãng thành 25,0 ml v i cùng dung môi. C. S c ký l p m ng (Ph l c 5.4): ụ ụ B n m ng : Silica gel F 254 (TT) . Dung môi khai tri n : Cyclohexan - ether (80 : 20). Dung d ch th : Hòa tan kho ng 10 mg ch ph m trong 2 ml ế cyclohexan (TT) Dung d ch đ i chi u ế : Hòa tan kho ng 10 mg -tocopheryl acetat chu n (ĐC) trong 2 ml cyclohexan (TT). Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 10 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký cho đ n khi dung môi đi đ c 2/3 chi u dài c a b n m ng. L y b n m ng ra và làm khô trong
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

ALPHA TOCOPHERYL ACETAT - All-Rac-ALPHA-TOCOPHERYL ACETAT...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online