{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

PHTHALYLsulfathiazol - C17H13N3O5S2 P.t.l 403,4 l acid...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHTHALYLSULFATHIAZOL Phthalylsulfathiazolum C 17 H 13 N 3 O 5 S 2 P.t.l: 403,4 Phthalylsulfathiazol là acid 2-[[4-(thiazol-2-ylsulphamoyl)phenyl]carbamoyl]benzoic, ph i ch a t 98,5 đ n 101,5% C ế 17 H 13 N 3 O 5 S 2 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c tr ng ánh vàng. Th c t không tan trong n c, d tan trong ế ế ướ dimethylformamid, khó tan trong aceton và ethanol 96%. Đ nh tính Có th chon m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, B, E. Nhóm 2: B, C, D, E. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ phthalylsulfathiazol chu n (ĐC). B. L y 1 g ch ph m, thêm 8,5 ml ế dung d ch natri hydroxyd 2 M (TT), đun sôi h i l u trong 30 ồ ư phút. Đ ngu i, thêm 17,5 ml dung d ch acid hydrocloric loãng (TT). L c m nh và l c. Trung hòa d ch l c b ng dung d ch natri hydroxyd 2 M (TT) . L c, r a t a b ng n c. K t tinh l i t a ử ủ ướ ế ạ ủ trong n c và s y khô tinh th 100 – 105 ướ ể ở o C. Nhi t đ nóng ch y t 200 đ n 203
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

PHTHALYLsulfathiazol - C17H13N3O5S2 P.t.l 403,4 l acid...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online