Sulfadimidin - SULFADIMIDIN Sulfadimidinum C12H14N4O2S...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SULFADIMIDIN Sulfadimidinum C 12 H 14 N 4 O 2 S P.t.l: 278,3 Sulfadimidin là 4-amino- N -(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzensulphonamid, ch a t 99,0 đ n ế 101,0% C 12 H 14 N 4 O 2 S, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh ho c tinh th màu tr ng ho c g n nh tr ng. R t khó tan trong n c, tan trong ế ư ắ ướ aceton, khó tan trong ethanol 96%, tan trong dung d ch ki m hydroxyd và trong dung d ch acid vô c loãng. ơ Đi m ch y kho ng 197 o C kèm phân hu . Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, B. Nhóm 2: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ sulfadimidin chu n (ĐC). B. Ph ng pháp s c ký l p m ng ph n th t p ch t liên quan. V t chính trên s c ký đ c a ươ ử ạ ế ồ ủ dung d ch th (1) t ng ng v i v t chính trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u (1) v v trí ươ ớ ế ồ ủ ế ề ị và kích th c. ướ C. L y 3 g ch ph m cho vào m t ng nghi m khô, nhúng ph n d i ng nghi m v i góc ế ộ ố ướ ố nghiêng 45 o vào trong cách d u silicon và đun nóng đ n kho ng 270
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Sulfadimidin - SULFADIMIDIN Sulfadimidinum C12H14N4O2S...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online