Cloramphenicol - CLORAMPHENICOL Chloramphenicolum C11H12Cl2N2O5 P.t.l 323,1 Cloramphenicol l 2,2-dicloro N(1R,2R-2-hydroxy-1(hydroxymethyl-2(4

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CLORAMPHENICOL Chloramphenicolum C 11 H 12 Cl 2 N 2 O 5 P.t.l: 323,1 Cloramphenicol là 2,2-dicloro- N -[(1 R ,2 R )-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4- nitrophenyl)ethyl] acetamid, đ c đi u ch b ng cách nuôi c y m t s ch ng ượ ế ằ ộ ố Streptomyces venezuelae trong môi tr ng thích h p và th ng đ c s n xu t b ng ph ng pháp t ng h p. Ch ph m ph i ch a ườ ườ ượ ấ ằ ươ ế t 98,0 đ n 102,0% C ế 11 H 12 Cl 2 N 2 O 5 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng, tr ng xám ho c tr ng vàng hay tinh th hình kim ho c phi n dài. Khó ộ ế ế tan trong n c, d tan trong ethanol 96% và trong propylen glycol. ướ Dung d ch trong ethanol thì h u tuy n, trong ethyl acetat thì t tuy n. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm phép th đ nh tính sau: ử ị Nhóm 1: A, B Nhóm 2: B, C, D, E A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ cloramphenicol chu n (ĐC). B. Đi m ch y t 149 ả ừ o C đ n 153 ế o C (Ph l c 6.7) ụ ụ C. Trong ph n th t p ch t liên quan, v t chính trên s c ký đ c a 1 µl dung d ch th ph i ử ạ ế ồ ủ t ng đ ng v i v t chính c a dung d ch đ i chi u (1) v v trí và kích th c. ươ ươ ớ ế ế ề ị ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Cloramphenicol - CLORAMPHENICOL Chloramphenicolum C11H12Cl2N2O5 P.t.l 323,1 Cloramphenicol l 2,2-dicloro N(1R,2R-2-hydroxy-1(hydroxymethyl-2(4

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online