{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ergocalciferol da xong - ERGOCALCIFEROL Ergocalciferolum...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ERGOCALCIFEROL Ergocalciferolum Calciferol, vitamin D 2 C 28 H 44 O P.t.l: 396,7 Ergocalciferol là (5Z, 7E, 22E) - 9,10 secoergosta - 5, 7, 10 (19), 22 - tetraen - 3 β - ol, ph i ch a t 97,0 đ n 103,0% C ế 28 H 44 O. Tính ch t Tinh th tr ng ho c h u nh tr ng, ho c b t k t tinh tr ng ho c h i vàng, ư ế ơ nh y c m v i không khí, nhi t đ và ánh sáng. Trong dung d ch ph thu c vào nhi t đ và th i gian có th x y ra hi n t ng đ ng phân hoá tr l i, ượ ở ạ t o thành pre-ergocalciferol. Tan vô h n trong ethanol 96%, tan trong d u béo, th c t không tan trong ế n c. ướ Dung d ch trong dung môi bay h i không b n nên c n dùng ngay. ơ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: B, C. Nhóm II: A, C. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ụ ụ ế ngo i c a ergocalciferol chu n (ĐC) . B. Trong phép th ergosterol, v t chính trên s c ký đ c a dung d ch th ph i ế t ng t v t trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u (1) v v trí, màu s c và ươ ế ế kích th c. ướ C. Đi m ch y 112 – 117 o C (Ph l c 6.7), khi xác đ nh không c n tán thành ụ ụ b t và s y khô. Góc quay c c riêng T +103 o đ n +107 ế o (Ph l c 6.4). ụ ụ Hoà tan nhanh không làm nóng 0,200 g ch ph m trong ế ethanol không có aldehyd (TT) và pha loãng thành 25,0 ml v i cùng dung môi, đo trong vòng 30 phút, dùng ng 2 dm. Ergosterol Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel G (TT). 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dung môi khai tri n: Cyclohexan - ether không có peroxyd (1 : 1), h n h p này có ch a 0,01% butylhydroxy toluen (TT).
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Ergocalciferol da xong - ERGOCALCIFEROL Ergocalciferolum...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online