PEPSIN xem lai - PEPSIN Pepsinum Pepsin la chephamdang bot...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PEPSIN Pepsinum Pepsin laø cheá phaåm daïng boät chöùa men tieâu protein, laáy töø nieâm maïc coøn töôi cuûa daï daøy lôïn, traâu, boø hoaëc cöøu, taùc duïng trong moâi tröôøng acid (pH töø 1 ñeán 5), phaûi coù hoaït löïc khoâng ít hôn 0,5 ñôn vò trong 1 mg, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Ñoäng vaät laáy boät pepsin phaûi ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà söùc khoûe ñoäng vaät phuø hôïp söû duïng cho ngöôøi vaø yeâu caàu cuûa cô quan coù thaåm quyeàn. Phaûi chæ ra phöông phaùp ñaõ duøng ñeå loaïi boû söï nhieãm virus hay caùc taùc nhaân gaây nhieãm khaùc. Tính chaát Boät keát tinh hoaëc voâ ñònh hình maøu traéng hay vaøng nhaït, huùt aåm. Tan trong nöôùc thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96% . Dung dòch trong nöôùc coù theå hôi ñuïc lôø vaø coù phaûn öùng acid nheï Ñònh tính Trong coái söù cho 30 mg fibrin xanh ( TT ), taïo hoãn dòch vôùi 20 ml dung dòch acid hydrocloric loaõng ( TT ). Loïc hoãn dòch vaø röûa giaáy loïc vôùi dung dòch acid hydrocloric loaõng (TT) cho ñeán khi dòch loïc khoâng maøu. Choïc thuûng giaáy loïc vaø traùng hoãn dòch fibrin xanh qua loã thuûng vaøo moät bình noùn baèng 20 ml dung dòch acid hydrocloric loaõng (TT) . Laéc hoãn hôïp naøy tröôùc khi duøng. Hoaø tan moät löôïng cheá phaåm khoâng ít hôn 20 ñôn vò hoaït löïc trong 2 ml dung dòch acid hydrocloric loaõng ( TT ) vaø ñieàu chænh ñeán pH 1,6 + 0,1 (dung dòch thöû). Cho vaøo hai oáng nghieäm, moãi oáng 4 ml hoãn dòch fibrin ñöôïc ñieàu cheá ôû treân. Theâm vaøo moät oáng 1 ml dung dòch thöû vaø oáng coøn laïi 1 ml nöôùc
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

PEPSIN xem lai - PEPSIN Pepsinum Pepsin la chephamdang bot...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online