{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SPECTINOMYCIN HYDROCLORID - SPECTINOMYCIN HYDROCLORID...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SPECTINOMYCIN HYDROCLORID Spectinomycini hydrocloridum C 14 H 24 N 2 O 7 .2HCl.5H 2 O P.t.l: 495,4 Spectinomycin hydroclorid là (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl- 6,8-bis(methylamino)-decahydro-4H-pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-on dihydroclorid pentahydrat, ch t kháng khu n đ c s n xu t b i Streptomyces spectabilis hay các ph ng ượ ươ pháp khác, ph i ch a t 95,0 đ n 100,5% C ứ ừ ế 14 H 24 N 2 O 7 .2HCl, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t màu tr ng hay g n nh tr ng, h i hút m. ư ắ ơ D tan trong n c, r t khó tan trong ethanol ướ 96%, th c t không tan trong ether. ự ế Đ nh tính A. Ph h ng ngo i c a ch ph m (Ph l c 4.2) ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ế ụ ụ ổ ồ spectinomycin hydroclorid chu n (ĐC). B. Pha loãng 1,0 ml dung d ch S đ n 10 ml b ng ế n c ướ . Dung d ch thu đ c ph i cho ph n ng ượ ả ứ A c a phép th ion clorid (Ph l c 8.1). ụ ụ Đ trong và màu s c dung d ch Dung d ch S: Hoà tan 2,0 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ đ đ c 20,0 ể ượ ml.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

SPECTINOMYCIN HYDROCLORID - SPECTINOMYCIN HYDROCLORID...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online