{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Sulfathiazol - SULFATHIAZOL Sulfathiazolum C9H9N3O2S2 P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SULFATHIAZOL Sulfathiazolum C 9 H 9 N 3 O 2 S 2 P.t.l: 255,3 Sulfathiazol là 4-amino- N -(thiazol-2-yl)benzensulfonamid, ch a t 99,0 đ n 101,0% ế C 9 H 9 N 3 O 2 S 2 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c h i vàng. Th c t không tan trong n c và methylen clorid, khó ế ơ ự ế ướ tan trong ethanol 96%, tan trong dung d ch ki m hydroxyd loãng và trong dung d ch acid vô c ơ loãng. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, B. Nhóm 2: B, C, D, E. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ sulfathiazol chu n (ĐC). N u có s khác bi t, hòa tan ch ph m và ch t đ i chi u riêng bi t ế ế ế trong ethanol 96% (TT) , bay h i đ n khô trong chân không, đo ph h ng ngo i c a c n. ơ ế ổ ồ ạ ủ B. Nhi t đ nóng ch y 200 – 203 o C (Ph l c 6.7). Hi n t ng nóng ch y có th xu t hi n ụ ụ ượ vào kho ng 175 o C sau đó l i đông đ c, quá trình nóng ch y th hai t i 200 – 203 o C. C. Ph
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Sulfathiazol - SULFATHIAZOL Sulfathiazolum C9H9N3O2S2 P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online