{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Acid folic - ACID FOLIC Acidum folicum C19H19N7O6 P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACID FOLIC Acidum folicum C 19 H 19 N 7 O 6 P.t.l: 441,4 Acid folic là acid (2 S )-2-[[4-[[(2-amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl) methyl] amino] benzoyl] amino]pentandioic, ph i ch a t 96,0 đ n 102,0% C ế 19 H 19 N 7 O 6, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh m u vàng nh t ho c vàng cam. Th c t không tan trong n c và h u h t các dung môi ế ế ướ ế h u c , tan trong các dung d ch acid và ki m loãng. ơ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B Nhóm II: A, C A. Góc quay c c riêng (Ph l c 6.4) ụ ụ T + 18 o đ n + 22 ế o (tính theo ch ph m khan) ế Hoà tan 0,25 g ch ph m trong ế dung d ch natri hydroxyd 0,1 M và pha loãng thành 25,0 ml v i cùng dung môi. B. ph n đ nh l ng, th i gian l u c a pic chính thu đ c trên s c ký đ c a dung d ch th ph i ượ ư ượ t ng ng v i th i gian l u c a pic chính thu đ c trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u (1). ươ ư ượ ế C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng: Silicagel G (TT) Dung môi khai tri n: Amoniac đ m đ c - propanol – ethanol 96% (20 : 20 : 60). Dung d ch th : Hòa tan 50 mg ch ph m trong h n h p ế methanol - amoniac đ m đ c (9 : 2) r i pha loãng thành 100 ml v i cùng h n h p dung môi. Dung d ch đ i chi u: ế Hòa tan 50 mg acid folic chu n (ĐC) trong h n h p g m 9 th tích methanol (TT) và 2 th tích amoniac đ m đ c (TT) r i pha loãng thành 100 ml v i cùng h n h p dung môi. Cách ti n hành: Ch m riêng bi t lên b n m ng 2 ế μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n khi ế dung môi đi đ c kho ng 15 cm. Đ khô b n m ng ngoài không khí và soi d i ánh sáng t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Acid folic - ACID FOLIC Acidum folicum C19H19N7O6 P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online