Cefixim - CEFIXIM Cefiximum 3H2O C16H15N5O7S2.3H2O P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CEFIXIM Cefiximum C 16 H 15 N 5 O 7 S 2 .3H 2 O P.t.l: 507,5 Cefixim acid (6 R ,7 R )-7-[[( Z )-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetyl] amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2- carboxylic trihydrat, ph i ch a t 95,0 đ n 101,0% C ế 16 H 15 N 5 O 7 S 2 , tính theo ch ph m khan và không có ethanol. ế Tính ch t B t tr ng ho c g n nh tr ng, h i hút m. Ít tan trong n c, tan trong methanol, h i tan trong ư ắ ơ ướ ơ ethanol, th c t không tan trong ethyl acetat. ự ế Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A Nhóm II: B, C A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ cefixim chu n (ĐC). N u ph thu đ c c a ch ph m th khác v i ph c a ch t chu n, hòa tan riêng ế ượ ế ổ ủ bi t ch t th và ch t chu n trong methanol (TT) , sau đó b c h i d ch thu đ c t i khô và đo ơ ượ ớ ph m i các c n thu đ c. ổ ớ ượ B. Ti n hành ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ế ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel F 254 đã đ c ượ silan hóa. Dung môi khai tri n: Methyl acetat - dung d ch amoni acetat 15,4% đã đ c đi u ch nh tr c ượ ướ t i pH 6,2 b ng acid acetic (TT) (10 : 90). Dung môi pha m u (dung d ch A): H n h p methanol - dung d ch đ m phosphat 0,067 M pH 7,0 (1 : 1). Dung d ch th :
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Cefixim - CEFIXIM Cefiximum 3H2O C16H15N5O7S2.3H2O P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online