Pyrimethamin - PYRIMETHAMIN Pyrimethaminum C12H13ClN4 P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PYRIMETHAMIN Pyrimethaminum C 12 H 13 ClN 4 P.t.l: 248,7 Pyrimethamin là 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidin-2,4-diamin; ph i ch a t 99,0 đ n ế 101,0% C 12 H 13 ClN 4 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu g n nh tr ng ho c tinh th không màu. Th c t không tan trong n c, khó ộ ế ư ắ ự ế ướ tan trong ethanol 96%. Đ nh tính Có th chon m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A. Nhóm 2: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ pyrimethamin chu n (ĐC). B. Nhi t đ nóng ch y: 239 – 243 ệ ộ ° C (Ph l c 6.7). ụ ụ C. Hòa tan 0,14 g ch ph m trong ế ethanol (TT) , pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi. Hút 10,0 ml pha loãng thành 100,0 ml v i dung d ch acid hydrocloric 0,1 M (TT) . Hút 10,0 ml dung d ch thu đ c, pha loãng thành 100,0 ml v i ượ dung d ch acid hydrocloric 0,1 M (TT) . Ph h p th ánh sáng c a dung d ch trong kho ng t 250 nm đ n 300 nm (Ph l c 4.1) có m t c c ế ụ ụ ộ ự đ i t i 272 nm và m t c c ti u t i 261 nm. Đ h p th riêng t i c c đ i có giá tr t 310 đ n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Pyrimethamin - PYRIMETHAMIN Pyrimethaminum C12H13ClN4 P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online