STRYCHNIN SULFAT - S TRYCHNIN SULFAT Strychnini sulfas N H...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
STRYCHNIN SULFAT Strychnini sulfas N N O H O H H 2 S O 4 . 5 H 2 O -- (C 21 H 22 N 2 O 2 ) 2 . H 2 SO 4 . 5H 2 O P.t.l: 857,0 Strychnin sulfat laø strychnidin-10 on sulfat pentahydrat, chieát töø haït caây Strychnos nux - vomica L. vaø caùc loaøi Strychnos sp. khaùc, hoï Loganiaceae , phaûi chöùa töø 97,0 ñeán 100,5% (C 21 H 22 N 2 O 2 ) 2 .H 2 SO 4 , tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Tinh theå hình kim khoâng maøu hay boät keát tinh traéng, khoâng muøi. Deã tan trong nöôùc soâi, hôi tan trong ethanol vaø nöôùc laïnh, khoù tan trong cloroform vaø khoâng tan trong ether. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: B, C, D. Nhoùm II: A, D. A. Phoå haáp thuï hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå haáp thuï hoàng ngoaïi cuûa strychnin sulfat chuaån (ÑC) . B. Trong pheùp thöû “Taïp chaát lieân quan”: veát chính cuûa dung dòch thöû phaûi gioáng veà vò trí, maøu saéc vaø kích thöôùc so vôùi veát chính cuûa dung dòch ñoái chieáu (1). C. Hoaø tan 50 mg cheá phaåm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

STRYCHNIN SULFAT - S TRYCHNIN SULFAT Strychnini sulfas N H...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online