{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Sulfadiazin - SULFADIAZIN Sulfadiazinum C10H10N4O2S P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SULFADIAZIN Sulfadiazinum C 10 H 10 N 4 O 2 S P.t.l: 250,3 Sulfadiazin là 4-amino- N -pyrimidin-2-yl-benzensulphonamid, ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% ế C 10 H 10 N 4 O 2 S, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh ho c tinh th màu tr ng, tr ng vàng ho c tr ng h i h ng. Th c t không tan ế ơ ế trong n c, khó tan trong aceton, r t khó tan trong ethanol 96%, tan trong dung d ch ki m ướ hydroxyd và trong dung d ch acid vô c loãng. ơ Đi m ch y kho ng 255 o C kèm phân hu . Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, B. Nhóm 2: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ sulfadiazin chu n (ĐC). B. Ph ng pháp s c ký l p m ng ph n th t p ch t liên quan. V t chính trên s c ký đ c a ươ ử ạ ế ồ ủ dung d ch th (1) t ng ng v i v t chính trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u (1) v v trí ươ ớ ế ồ ủ ế ề ị và kích th c. ướ C. L y 3 g ch ph m cho vào m t ng nghi m khô, nhúng ph n d i ng nghi m v i góc ế ộ ố ướ ố
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Sulfadiazin - SULFADIAZIN Sulfadiazinum C10H10N4O2S P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online