Thiamin NO3 - THIAMIN NITRAT Thiamini mononitras...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
THIAMIN NITRAT Thiamini mononitras C 12 H 17 N 5 O 4 S P.t.l: 327,4 Thiamin nitrat 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl) methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4- methylthiazol nitrat, ph i ch a t 98,0 đ n 101,0% C ứ ừ ế 12 H 17 N 5 O 4 S, tính theo ch ph m đã làm ế khô. Tính ch t B t k t tinh tr ng hay g n nh tr ng ho c tinh th nh không màu. H i tan trong n c, d ế ư ắ ơ ướ tan trong n c sôi, khó tan trong ethanol 96% và methanol. ướ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, C. Nhóm II: B, C. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ thiamin nitrat chu n (ĐC) . B. Hòa tan kho ng 20 mg ch ph m trong 10 ml ế n c ướ , thêm 1 ml dung d ch acid acetic 2 M (TT ) và 1,6 ml dung d ch natri hydroxyd 1 M (TT) , đun nóng trên cách thu 30 phút, đ ngu i. Thêm 5 ml dung d ch natri hydroxyd 2 M (TT) , 10 ml dung d ch kali fericyanid 5% (TT) và 10 ml n-butanol (TT) , l c m nh 2 phút. L p butanol trên cho huỳnh quang xanh lam rõ, đ c bi t khi quan sát d i ánh sáng t ngo i b c sóng 365 nm. Làm l i ph n ng nh ng dùng 0,9 ướ ạ ở ướ ả ứ ư ml dung d ch natri hydroxyd 1 M (TT) và 0,2 g natri sulfit (TT) thay cho 1,6 ml dung d ch natri hydroxyd 1 M (TT) , l p butanol không có huỳnh quang. C. 5 mg ch ph m cho ph n ng đ c tr ng c a ion nitrat (Ph l c 8.1).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Thiamin NO3 - THIAMIN NITRAT Thiamini mononitras...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online