Tobramycin da sua - TOBRAMYCIN Tobramycinum C18H37N5O9...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TOBRAMYCIN Tobramycinum C 18 H 37 N 5 O 9 P.t.l: 467,5 Tobramycin laø 4- O -(3-Amino-3-deoxy- α -D-glucopyranosyl)-2-deoxy-6-O-(2,6- diamino-2,3-6-trideoxy- α -D- ribo -hexopyranosyl)-L-streptamin, đ öôïc ñieàu cheá töø Streptomyces tenebrarius hoaëc baèng caùc phöông phaùp khaùc, hoaït löïc khoâng ñöôïc ít hôn 930 I.U / mg, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ vaø khoâng chöùa 2-methyl-1-propanol. Tính chaát Boät traéng hoaëc gaàn nhö traéng. Deã tan trong nöôùc, raát khoù tan trong ethanol 96%, thöïc teá khoâng tan trong ether. Ñònh tính A. Saéc kyù lôùp moûng (Phuï luïc 5.4) Baûn moûng : Silica gel (TT). Dung moâi trieån khai: Methylen clorid - amoniac ñaäm ñaëc - methanol (17 : 33 : 50). Dung dòch thöû: Hoøa tan 20 mg cheá phaåm trong nöôùc vaø pha loaõng thaønh 5,0 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch ñoái chieáu (1): Hoøa tan 20,0 mg tobramycin chuaån (ÑC) trong nöôùc vaø pha loaõng thaønh 5,0 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch ñoái chieáu (2): Hoøa tan 4,0 mg neomycin sulfat chuaån (ÑC) vaø 4,0 mg kanamycin monosulfat chuaån (ÑC) trong 1 ml dung dòch ñoái chieáu (1). Caùch tieán haønh:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Tobramycin da sua - TOBRAMYCIN Tobramycinum C18H37N5O9...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online