Cinarizin - CINARIZIN Cinnarizinum P.t.l 368,5 C26H28N2 Cinarizin l(E-1 diphenylmethyl-4(3 phenylprop-2-enyl piperazin phi cha t 99,0 n 101,0

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CINARIZIN Cinnarizinum P.t.l: 368,5 C 26 H 28 N 2 Cinarizin là (E)-1- ( diphenylmethyl)-4-(3- phenylprop-2-enyl) piperazin, ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% C ứ ừ ế 26 H 28 N 2 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t màu tr ng hay g n nh tr ng. Th c t không tan trong n c, d tan ư ắ ế ướ trong methylen clorid, tan trong aceton, khó tan trong ethanol 96% và methanol. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B Nhóm II: A, C, D A. Xác đ nh đi m nóng ch y ( Ph l c 6.7): t 118 đ n 122 ụ ụ ế 0 C B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ngo i c a ạ ủ cinarizin chu n (ĐC). C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng: Octadecylsilyl silica gel có ch th huỳnh quang F ỉ ị 254 Dung môi tri n khai : Dung d ch natri clorid 1 M - methanol - aceton ( 20 : 30 : 50). Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong ế methanol (TT) , và pha loãng thành 20 ml v i cùng dung môi . Dung d ch đ i chi u (1): ế Hoà tan 10 mg cinarizin chu n (ĐC) trong methanol (TT) , và pha loãng thành 20 ml v i cùng dung môi . Dung d ch đ i chi u (2): ế Hoà tan 10 mg cinarizin chu n (ĐC) và 10 mg flunarizin hydroclorid chu n (ĐC) trong methanol (TT) và pha loãng dung d ch t i 20 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 μ l m i dung d ch chu n và th . Tri n khai s c ký trong bình không bão hoà dung môi cho đ n khi dung ế môi đi đ c kho ng 15 cm. L y b n m ng đ khô t nhiên, quan sát b n ượ m ng d i ánh sáng t ngo i b c sóng 254 nm. V t chính thu đ c trên ướ ạ ở ướ ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 4

Cinarizin - CINARIZIN Cinnarizinum P.t.l 368,5 C26H28N2 Cinarizin l(E-1 diphenylmethyl-4(3 phenylprop-2-enyl piperazin phi cha t 99,0 n 101,0

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online