Glucose khan - GLUCOSE KHAN Glucosum anhydricum Dextrose...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GLUCOSE KHAN Glucosum anhydricum Dextrose C 6 H 12 O 6 P.t.l: 180,2 Glucose khan là D-(+) - glucopyranose. Tính ch t B t k t tinh tr ng, không mùi, v ng t. ộ ế D tan trong n c, h i tan trong ethanol 96%. ướ ơ Đ nh tính A. Hoà tan 0,2 g ch ph m trong 5 ml ế n c ướ , thêm 2 ml thu c th Fehling (TT) , đun đ n sôi s ế hình thành t a đ nâu. B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel G (TT). Dung môi khai tri n : N c - methanol - acid acetic khan - ethylen clorid ướ (10 : 15 : 25 : 50). Các dung môi nên l y chính xác vì m t l ng nh n c th a s làm đ c. ộ ượ ỏ ướ Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong h n h p ế n c ướ - methanol (2 : 3 ) và pha loãng thành 20 ml b ng cùng h n h p dung môi. Dung d ch đ i chi u (1) ế : Hoà tan 10 mg glucose chu n (ĐC) trong h n h p n c ướ - methanol (2 : 3) và pha loãng thành 20 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2) ế : Hoà tan 10 mg fructose chu n (ĐC) , 10 mg glucose chu n (ĐC) 10 mg lactose chu n (ĐC) trong h n h p n c ướ - methanol (2 : 3 ) và pha loãng thành 20 ml b ng cùng h n h p dung môi. Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 2 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n khi dung môi đi đ c 15 cm. Làm khô b n m ng d i lu ng không khí nóng. Sau khi ế ượ ướ b n m ng khô, l p t c khai tri n s c ký v i pha đ ng đã đ c thay m i m t l n n a. Sau ượ ộ ầ khi s y khô d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

Glucose khan - GLUCOSE KHAN Glucosum anhydricum Dextrose...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online