{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Morphin hydroclorid-sualan1 - MORPHIN HYDROCLORID Morphini...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MORPHIN HYDROCLORID Morphini hydrochloridum C 17 H 19 NO 3 . HCl. 3H 2 O P.t.l: 375,8 Morphin hydroclorid là 4,5 α -epoxy-17-methylmorphinan-7-en 3,6 α -diol hydroclorid trihydrat, ph i ch a t 98,0 đ n 102,0% C ế 17 H 19 NO 3 . HCl, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c g n nh tr ng ho c hình kim không màu ho c kh i vuông không màu, lên hoa ế ư ngoài không khí khô. Tan trong n c, khó tan trong ethanol 96%, th c t không tan trong toluen. ướ ế Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, E. Nhóm II: B, C, D, E. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế morphin hydroclorid chu n (ĐC) . B. Hòa tan 25,0 mg ch ph m trong n c và pha loãng thành 25,0 ml b ng cùng dung môi (dung d ch ế ướ A). Pha loãng 10,0 ml dung d ch A thành 100,0 ml b ng n c. Đo ph h p th t ngo i (Ph l c 4.1) ướ ụ ử ụ ụ trong kho ng t 250 nm đ n 350 nm. Dung d ch ph i cho m t c c đ i h p th 285 nm và A (1%, 1 ế ụ ở cm) 285 nm kho ng t 37 đ n 43. Pha loãng 10,0 ml dung d ch A thành 100,0 ml b ng ế dung d ch natri hydroxyd 0,1 M (TT) . Đo ph h p th t ngo i (Ph l c 4.1) trong kho ng t 250 nm đ n 350 ụ ử ụ ụ ế nm. Dung d ch ph i cho m t c c đ i h p th 298 nm và A (1%, 1 cm) 298 nm t 64 đ n 72. ụ ở ế C. Thêm 0,5 ml dung d ch formaldehyd trong acid sulfuric (TT) vào kho ng 1 mg ch ph m đã đ c ế ượ nghi n trong đĩa s . Màu đ
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}