GELATIN-da xong - GELATIN Gelatinum Gelatin l mt protein...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GELATIN Gelatinum Gelatin là m t protein tinh khi t thu đ c b ng cách thu phân acid m t ph n (d ng A) ho c ế ượ thu phân ki m m t ph n (d ng B) colagen đ ng v t (k c cá và gia c m). Gelatin cũng có ể ả th là h n h p c a nhi u lo i khác nhau. Quá trình thu phân t o ra các s n ph m d ng gel ho c không ph i d ng gel. Chuyên lu n này đ c áp d ng cho c hai lo i s n ph m trên. ả ạ ượ ạ ả Gelatin đ c mô t trong chuyên lu n này ch a thích h p cho các ch ph m dùng đ tiêm ượ ư ế ho c cho các m c đích đ c bi t khác. Tính ch t Ch t r n không mùi, màu vàng nh t đ n màu vàng nâu sáng, th ng d ng phi n trong, m , ấ ắ ạ ế ườ ở ạ ế m nh v n, h t ho c b t. Đ hoà tan Gelatin th c t không tan trong các dung môi h u c thông th ng. Gelatin d ng gel tr ng n ự ế ơ ườ ươ trong n c l nh và khi đun nóng cho dung d ch keo, dung d ch keo này khi làm l nh t o thành ướ ạ gel c ng ho c m m. Đi m đ ng đi n là m t đ c tính quan tr ng nói lên ch t l ng c a ộ ặ ấ ượ gelatin trong nhi u ng d ng: đi m đ ng đi n c a gelatin d ng A n m trong kho ng pH t 6,0 ề ứ và 9,5; và kho ng đ c tr ng c a gelatin d ng B là gi a pH 4,7 và 5,6. Nh ng kho ng gi i h n ư ớ ạ này áp d ng cho nhi u lo i gelatin, trong tr ng h p nh ng ng d ng c th th ng s d ng ườ ụ ể ườ ử ụ gi i h n h p h n. ớ ạ ơ Các lo i gelatin khác nhau t o ra dung d ch trong n c v i đ trong và màu s c khác nhau. V i ướ ớ ộ m t ng d ng c th , th ng áp d ng m t yêu c u thích h p v đ trong và màu s c. ộ ứ ụ ể ườ ề ộ Đ nh tính A. Thêm 0,05 ml dung d ch đ ng sulfat 12,5% (kl/tt) vào 2 ml dung d ch S. Tr n đ u và thêm 0,5 ml dung d ch natri hydroxyd loãng (TT).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 3

GELATIN-da xong - GELATIN Gelatinum Gelatin l mt protein...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online