{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

NATRI CITRAT - N ATRI CITRAT Natrii citras CH2 COONa HO C...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI CITRAT Natrii citras C 6 H 5 Na 3 O 7 . 2H 2 O P.t.l: 294,1 Natri citrat laø trinatri 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 6 H 5 Na 3 O 7 , tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Boät keát tinh traéng hoaëc tinh theå daïng haït traéng, huùt aåm nheï trong khoâng khí aåm. Deã tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96%. Ñònh tính A. Theâm vaøo 1 ml dung dòch S 4 ml nöôùc , dung dòch thu ñöôïc phaûi cho phaûn öùng cuûa ion citrat (Phuï luïc 8.1). B. 1 ml dung dòch S phaûi cho phaûn öùng A cuûa ion natri (Phuï luïc 8.1). Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S : Hoaø tan 10,0 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 100,0 ml baèng cuøng dung moâi. Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). Giôùi haïn acid - kieàm Theâm 0,1 ml dung dòch phenolphtalein (TT) vaøo 10 ml dung dòch S. Dung dòch
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}