{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Sulfaguanidin - SULFAGUANIDIN Sulfaguanidinum C7H10N4O2S...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SULFAGUANIDIN Sulfaguanidinum C 7 H 10 N 4 O 2 S P.t.l: 214,3 Sulfaguanidin là (4-aminophenylsulphonyl)guanidin, ch a t 99,0 đ n 101,0% C ứ ừ ế 7 H 10 N 4 O 2 S, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh m n màu tr ng ho c g n nh tr ng. R t khó tan trong n c và ethanol 96%, khó ộ ế ư ắ ướ tan trong aceton, th c t không tan trong methylen clorid, tan trong dung d ch acid vô c loãng. ự ế ơ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, B. Nhóm 2: B, C, D, E. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ sulfaguanidin chu n (ĐC). B. Nhi t đ nóng ch y t 189 – 193 ệ ộ ả ừ o C (Ph l c 6.7), dùng ch ph m đã s y khô. ụ ụ ế C. Ph ng pháp s c ký l p m ng ph n th t p ch t liên quan. V t chính trên s c ký đ c a ươ ử ạ ế ồ ủ dung d ch th (2) t ng ng v i v t chính trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u (1) v v trí ươ ớ ế ồ ủ ế ề ị và kích th c. ướ D. Hòa tan kho ng 5 mg ch ph m trong 10 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Sulfaguanidin - SULFAGUANIDIN Sulfaguanidinum C7H10N4O2S...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online