HALOPERIDOL da xong - HALOPERIDOL Haloperidolum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HALOPERIDOL Haloperidolum C 21 H 23 ClFNO 2 P.t.l: 375,9 Haloperidol ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% 4-[4-4-clorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4- ứ ừ ế fluorophenyl)butan-1-on, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t màu tr ng hay g n nh tr ng. ư Th c t không tan trong n c, ít tan trong ethanol, ế ướ methanol và methylen clorid. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: B, E. Nhóm 2: A, C, D, E. B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ haloperidol chu n (ĐC). Chu n b ch ph m d i d ng đĩa. ế ướ ạ A. Đi m ch y t 150 đ n 153 ả ừ ế o C (Ph l c 6.7). ụ ụ C.Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng: Octadecylsilyl silica gel. Dung môi khai tri n: Tetrahydrofuran - methanol - dung d ch natri clorid 5,8% (10 : 45 : 45) Dung d ch th : Hòa tan 10 mg ch ph m th trong ế methanol (TT) pha loãng v i methanol (TT) thành 10 ml. Dung d ch đ i chi u (1): ế Hòa tan 10 mg haloperidol chu n (ĐC) trong methanol (TT) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2): ế Hòa tan 10 mg haloperidol chu n (ĐC) và 10 mg bromperidol chu n (ĐC) trong methanol (TT) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 1 μl c a m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký trong bình ch a bão hòa dung môi khai tri n trên m t kho ng dài 15 cm. Đ khô b n m ng ư ngoài không khí và ki m tra d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

HALOPERIDOL da xong - HALOPERIDOL Haloperidolum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online