MENTHOL-sualan1 - MENTHOL Mentholum CH3 OH CH CH3 CH3...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MENTHOL Mentholum CH 3 OH CH CH 3 CH 3 C 10 H 20 O P.t.l: 156,3 Menthol t nhiên th ng d ng t tuy n. Menthol t ng h p d ng t tuy n ho c racemic. Menthol ườ ở ạ ợ ở ạ racemic là h n h p đ ng l ng c a (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol và c a (1R,2S,5S)- ượ 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol. Tính ch t B t tinh th ho c tinh th hình lăng tr hay hình kim, không màu, sáng, có mùi m nh c a b c hà, bay h i nhi t đ bình th ng. Th c t không tan trong n c, r t d tan trong ethanol 96%, ether và ether ơ ở ệ ộ ườ ự ế ướ ấ ễ d u h a, d tan trong d u béo và parafin l ng, r t khó tan trong glycerin. D ng racemic ch y kho ng 34 ả ở o C. D ng t tuy n ch y kho ng 43 ả ở o C. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, C. Nhóm II: B, D. A. Ch ph m ph i đáp ng yêu c u c a phép th góc quay c c riêng. ế B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel G (TT). Dung môi khai tri n : Ethyl acetat - toluen (5: 95). Dung d ch th : Hòa tan 25 mg ch ph m trong ế methanol (TT) và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u ế : Hòa tan 25 mg menthol chu n (ĐC) trong methanol (TT) và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 2 μ l m i dung d ch trên và tri n khai s c ký đ n khi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

MENTHOL-sualan1 - MENTHOL Mentholum CH3 OH CH CH3 CH3...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online