CALCI GLUCONATS.tiêm - CALCI GLUCONAT PHA THUC...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CALCI GLUCONAT Đ PHA THU C TIÊM Calcii gluconas ad injectabile C 12 H 22 CaO 14 . H 2 O P.t.l.: 448,4 Calci gluconat đ pha thu c tiêm ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% C ứ ừ ế 12 H 22 CaO 14 . H 2 O. Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c d ng h t, h i tan trong n c, d tan trong n c sôi. ộ ế ơ ướ ướ Đ nh tính A. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel G (TT) Dung môi khai tri n : Ethyl acetat - amoniac đ m đ c n c ướ ethanol 96% (10 : 10 : 30 : 50). Dung d ch th : Hòa tan 20 mg ch ph m trong 1 ml ế n c ướ , đun nóng n u c n trong n i cách ế th y 60 ủ ở o C. Dung d ch đ i chi u ế : Hòa tan 20 mg calci gluconat chu n (ĐC) trong 1 ml n c ướ , đun nóng n u ế c n trong cách th y 60 ủ ở o C. Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n ế khi dung môi đi đ c m t kho ng 10 cm. L y b n m ng ra, s y 100 ượ ấ ở o C trong 20 phút. Đ ngu i. Phun lên b n m ng dung d ch kali dicromat 5% trong dung d ch acid sulfuric 40% (kl/kl). Sau 5 phút, quan sát s c ký đ . V t chính trên s c ký đ c a dung d ch th có v trí, ế ồ ủ màu s c và kích th c t ng t v t chính trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u. ướ ươ ự ế ồ ủ ế B. Dung d ch S (xem ph n d i) cho các ph n ng c a calci (Ph l c 8.1) ướ ả ứ ụ ụ Đ trong và màu s c c a dung d ch ắ ủ Dung d ch S: Thêm 90 ml n c ướ sôi vào 10,0 g ch ph m và v a đun sôi v a khu y trong vòng ế 10 giây đ ch ph m tan hoàn toàn, pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi. ế 60 o C, dung d ch S không đ c có màu đ m h n màu c a dung d ch m u N ượ ơ 7 (Ph l c 9.3, ụ ụ ph ng pháp 2). Sau khi làm l nh đ n 20 ươ ế ° C, dung d ch S không đ c đ c h n đ đ c m u S ượ ơ ộ ụ 2 (Ph l c 9.2). ụ ụ pH Hòa tan 1,0 g ch ph m trong 20,0 ml ế n c không có carbon dioxyd (TT ướ ) b ng cách đun nóng trên cách th y. pH c a dung d ch t 6,4 đ n 8,3 (Ph l c 6.2)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 4

CALCI GLUCONATS.tiêm - CALCI GLUCONAT PHA THUC...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online