Quinin Sulfat - QUININ SULFAT Quinini sulfas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUININ SULFAT Quinini sulfas (C 20 H 24 N 2 O 2 ) 2 . H 2 SO 4 . 2H 2 O P.t.l: 783,0 Quinin sulfat laø (8 S , 9 R )-6’-methoxycinchonan-9-ol sulfat (2 : 1) (muoái) dihydrat, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% (C 20 H 24 N 2 O 2 ) 2 . H 2 SO 4 , tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät keát tinh traéng hoaëc gaàn nhö traéng, hoaëc tinh theå hình kim khoâng maøu, mòn. Khoù tan trong nöôùc, hôi tan trong nöôùc soâi vaø ethanol 96%, thöïc teá khoâng tan trong ether. Ñònh tính A. Tieán haønh phöông phaùp saéc kyù lôùp moûng (Phuï luïc 5.4). Baûn moûng : Silica gel G (TT). Dung moâi khai trieån : Diethylamin - ether – toluen (10 : 24 : 40). Dung dòch thöû : Hoaø tan 0,10 g cheá phaåm trong methanol (TT) vaø pha loaõng thaønh 10 ml baèng cuøng dung moâi. Dung dòch ñoái chieáu : Hoaø tan 0,10 g quinin sulfat chuaån (ÑC) trong methanol (TT) vaø pha loaõng thaønh 10 ml vôùi cuøng dung moâi. Caùch tieán haønh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Quinin Sulfat - QUININ SULFAT Quinini sulfas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online