GLYCERIN - GLYCERIN Glycerinum Glycerol CH2OH | CHOH |...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GLYCERIN Glycerinum Glycerol CH 2 OH | CHOH | CH 2 OH C 3 H 8 O 3 P.t.l: 92,1 Glycerin laø propan 1,2,3-triol, phaûi chöùa töø 98,0 ñeán 101,0% C 3 H 8 O 3 , tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Chaát loûng saùnh, trong suoát, khoâng maøu, khoâng muøi, vò noùng vaø ngoït, huùt aåm maïnh. Troän laãn ñöôïc vôùi nöôùc vaø ethanol 96%, khoù tan trong aceton, thöïc teá khoâng tan trong benzen, cloroform, daàu beùo, ether, ether daàu hoûa, tinh daàu. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, D. Nhoùm II: B, C, D. A. Laáy 5 ml cheá phaåm, theâm vaøo 1 ml nöôùc , troän caån thaän. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa dung dòch treân phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi ñoái chieáu cuûa glycerin 85%. B. Troän 1 ml cheá phaåm vôùi 0,5 ml acid nitric (TT) vaø theâm 0,5 ml dung dòch kali dicromat 10% , moät voøng xanh lam xuaát hieän ôû beà maët phaân caùch giöõa hai lôùp. Ñeå yeân 10 phuùt, voøng xanh khoâng phaân taùn vaøo lôùp beân döôùi. C. Ñun noùng 1 ml cheá phaåm vôùi 2 g kali hydrosulfat (TT) trong moät ñóa ñeå laøm bay hôi, hôi naøy coù muøi haéc, laøm chaûy nöôùc maét vaø laøm ñen giaáy taåm dung dòch kali iodomercurat kieàm (TT) . D. Cheá phaåm phaûi ñaùp öùng pheùp thöû chæ soá khuùc xaï. Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S : Pha loaõng 100,0 g cheá phaåm thaønh 200 ml baèng nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) . Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2). Pha loaõng 10 ml dung dòch S thaønh 25 ml baèng nöôùc , dung dòch thu ñöôïc phaûi khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). Giôùi haïn acid – kie àm Laáy 50 ml dung dòch S, theâm 0,5 ml dung dòch phenolphtalein (TT) , dung dòch khoâng maøu. Theâm dung dòch natri hydroxyd 0,1 N (TT) cho ñeán khi coù maøu hoàng. Löôïng dung dòch natri hydroxyd 0,1 N (CÑ) duøng khoâng ñöôïc quaù 0,2 ml. Giöõ laïi dung dòch sau cuøng naøy cho pheùp thöû ester. Chæ soá khuùc xaï
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 3

GLYCERIN - GLYCERIN Glycerinum Glycerol CH2OH | CHOH |...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online