MAGNESI STEARAT-sualan1 - MAGNESI STEARAT Magnessii stearas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MAGNESI STEARAT Magnessii stearas Magnesi stearat là h n h p các mu i c a magnesi và các acid béo và có th ch a nh ng t l thay đ i ố ủ ỷ ệ c a magnesi palmitat [(C 15 H 31 COO) 2 Mg; P.t.l: 535,1] và magnesi stearic[(C 17 H 35 COO) 2 Mg; P.t.l: 591,3], ph i ch a t 4,0 đ n 5,0% magnesi (Mg), tính theo ch ph m đã làm khô. Acid béo ch a không ít h n ứ ừ ế ế ơ 40,0% acid stearic và t ng l ng acid stearic và acid palmitic không ít h n 90,0%. ượ ơ Tính ch t B t tr ng m n, nh , s nh n tay. Th c t không tan trong n c và ethanol. ẹ ờ ự ế ướ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: C, D. Nhóm II: A, B, D. Dung d ch S : Cho 50 ml ether không có peroxid (TT) vào 5,0 g ch ph m, sau đó thêm 20 ml ế dung d ch acid nitric 2 M (TT) và 20 ml n c ướ . Đun nóng d i ng sinh hàn h i l u đ n khi hòa tan hoàn toàn. Đ ướ ố ồ ư ế ngu i, tách riêng l p n c; L c l p ướ ắ ớ ether 2 l n, m i l n v i 4 ml ỗ ầ n c ướ . G p t t c các l p n c và ộ ấ ả ướ r a v i 15 ml ether không có peroxid (TT) . Pha loãng l p n c thành 50 ml b ng ướ n c. ướ A. B c h i l p ơ ớ ether c a quá trình chu n b dung d ch S đ n khô và s y c n 100 – 105 ế ắ ở o C. Đi m đông đ c c a c n không đ c th p h n 53 ượ ơ o C (Ph l c 6.6). ụ ụ B. L y 0,200 g c n thu đ c t m c A (ph n đ nh tính), hòa tan trong 25 ml dung môi qui đ nh. Ch s ượ ừ ụ ỉ ố acid c a các acid béo ph i t 195 đ n 210 ( Ph l c 7.2 ). ả ừ ế ụ ụ C. Trên s c ký đ m c thành ph n acid béo: th i gian l u c a các pic chính c a dung d ch th ph i ồ ở ụ ư t ng ng v i các pic c a dung d ch phân gi i. ươ D. 1 ml dung d ch S ph i cho ph n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

MAGNESI STEARAT-sualan1 - MAGNESI STEARAT Magnessii stearas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online