Chymotrypsin NL DDTQ - CHYMOTRYPSIN Chymotrypsinum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHYMOTRYPSIN Chymotrypsinum Chymotrypsin là men th y phân protein đ c k t tinh t d ch chi t tuy n t y bò, ượ ế ừ ị ế ế Bos taurus Linné (Fam Bovidae). Ch ph m ph i ch a không ít h n 1000 đ n v chymotrypsin ế ơ ơ trong m i mg, tính theo ch ph m đã làm khô và ph i ch a t 90,0 đ n 110,0% so v i ho t ế ứ ừ ế l c ghi trên nhãn. Tính ch t B t k t tinh ho c b t vô đ nh hình màu tr ng ộ ế . H i tan trong n c ơ ướ . D ng b t vô đ nh hình d hút m Đ nh tính A. L y kho ng 10 mg ch ph m, hòa tan trong 10 ml ế n c ướ đun sôi đ ngu i. L y 0,05 ml dung d ch thu đ c cho vào khay s tr ng, thêm 0,2 ml ượ ứ ắ dung d ch c ch t ơ . Màu đ tía xu t hi n trong vòng 3 phút. Cách pha dung d ch c ch t: ơ Dung d ch đ methyl - xanh methylen: Tr n đ ng th tích dung d ch đ methyl 0,1% trong ethanol 96% (TT) dung d ch xanh methylen 0,05% trong ethanol 96% (TT) . Dung d ch c ơ ch t: Cân chính xác 237,0 mg N-acetyl-L-tyrosin ethyl ester cho vào bình đ nh m c 100 ml, thêm 2 ml ethanol 96% (TT) , l c đ n khi tan. Thêm 20 ml dung d ch đ m ế phosphat pH 7,0 (chu n b trong ph n đ nh l ư ng), thêm 1 ml dung d ch đ methyl - xanh methylen r i pha loãng v i n ư c v a đ đ n v ch. ủ ế B. L y kho ng 30 mg ch ph m hòa tan trong ế dung d ch acid hydrocloric 0,001 N (TT) , pha loãng thành 100 ml v i cùng dung môi. Ph h p th t ngo i (Ph l c 4,1) c a dung d ch ổ ấ ụ ử ụ ụ thu đ c trong kho ng b c sóng t 220 đ n 320 nm ph i có c c đ i b c sóng kho ng ượ ướ ế ạ ở ướ 281 nm và c c ti u b c sóng kho ng 250 nm.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Chymotrypsin NL DDTQ - CHYMOTRYPSIN Chymotrypsinum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online