{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EUGENOL da xong - EUGENOL Eugenolum C10H12O2 P.t.l 164,2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
EUGENOL Eugenolum C 10 H 12 O 2 P.t.l: 164,2 Eugenol là 2 - methoxy - 4 - allylphenol. Tính ch t Ch t l ng trong, không màu hay vàng nh t, s m màu l i khi ti p xúc v i không khí, có mùi ế đinh h ng. ươ Th c t không tan trong n c, không tan trong glycerin, d tan trong ethanol 70% (tt/tt), tr n ế ướ l n đ c v i acid acetic, ethanol 96%, ether, d u béo và methylen clorid. ượ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A. Nhóm II: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ụ ụ ế eugenol chu n (ĐC) . B. Ph i đáp ng yêu c u c a phép th ch s khúc x . C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel GF 254 (TT) . Dung môi khai tri n: Ethyl acetat - toluen (1 : 9). Dung d ch th : Hoà tan 50 μ l ch ph m trong ế ethanol 96% (TT) và pha loãng thành 25 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u: ế Hoà tan 50 μ l eugenol chu n (ĐC) trong ethanol 96% (TT) và pha loãng thành 25 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

EUGENOL da xong - EUGENOL Eugenolum C10H12O2 P.t.l 164,2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online