{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Nofloxacin - NORFLOXACIN Norfloxacinum C16H18FN3O3 P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NORFLOXACIN Norfloxacinum C 16 H 18 FN 3 O 3 P.t.l: 319,3 Norfloxacin là acid 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic, ph i ch a t 99,0% đ n 101,0% C ế 16 H 18 FN 3 O 3 tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c vàng nh t, d hút m, nh y c m v i ánh sáng. R t khó tan trong ế n c, khó tan trong aceton và ethanol 96%. ướ Đ nh tính Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế norfloxacin chu n (ĐC). Chu n b m u đo b ng ph ng pháp t o viên nén. ươ Đ trong và màu s c c a dung d ch Hòa tan 0,5 g ch ph m trong ế dung d ch natri hydroxyd 0,1 N trong methanol (TT) đã đ c l c ượ tr c và pha loãng thành 50 ml v i cùng dung môi. Dung d ch thu đ c không đ c đ c h n ướ ượ ượ ơ h n d ch chu n đ i chi u s II (Ph l c 9.2) và màu không đ c đ m h n dung d ch màu m u ế ụ ụ ượ ơ N 7 (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}