Cefuroxim axetil-SR-1 - CEFUROXIM AXETIL Cefuroximum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CEFUROXIM AXETIL Cefuroximum axetili C 20 H 22 N 4 O 10 S P.t.l: 510,5 Cefuroxim acetil là h n h p c a hai đ ng phân không đ i quang c a (1 RS )-1-(acetyloxy)ethyl (6 R ,7 R )-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-[[( Z )-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5- thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat, ph i ch a t 96,0 đ n 102,0% c a C ứ ừ ế 20 H 22 N 4 O 10 S, tính theo ch ph m khan và không có aceton. ế Tính ch t B t tr ng ho c tr ng ngà, ít tan trong n c, tan trong aceton, ethyl acetat và methanol, ít tan trong ướ ethanol. Đ nh tính A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ cefuroxim axetil chu n (ĐC) . B. Trong ph n đ nh l ng, th i gian l u và di n tích c a các pic chính thu đ c trên s c ký đ c a ượ ư ượ ồ ủ dung d ch th ph i t ng ng v i các đ ng phân cefuroxim axetil A và cefuroxim axetil B trên s c ả ươ ký đ thu đ c t dung d ch chu n (4). ượ ừ T l các đ ng phân ỉ ệ Xác đ nh b ng ph ng pháp s c ký l ng (Ph l c 5.3) đ c mô t ph n đ nh l ng. Trên s c ký ươ ụ ụ ượ ả ở ượ đ thu đ c t dung d ch th , t l di n tích pic c a đ ng phân cefuroxim axetil A so v i t ng di n ượ ừ ử ỉ ệ ệ ớ ổ tích pic c a hai đ ng phân cefuroxim axetil A và B t 0,48 đ n 0,55 theo đi u ki n phân tích đã ế đ c xây d ng. ượ T p ch t liên quan Ph ng pháp s c ký l ng (Ph l c 5.3) đ c mô t ph n đ nh l ng. Tính ươ ụ ụ ượ ả ở ượ hàm l ng ph n trăm ượ c a t p ch t liên quan t di n tích c a các pic thu đ c trên s c ký đ c a dung d ch th , b qua ủ ạ ừ ệ ượ ồ ủ ử ỏ nh ng pic có di n tích nh h n 0,05 l n t ng di n tích c a hai pic chính thu đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

Cefuroxim axetil-SR-1 - CEFUROXIM AXETIL Cefuroximum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online