Miconazol - MICONAZOL Miconazolum v ng phn i quang...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MICONAZOL Miconazolum C 18 H 14 Cl 4 N 2 O P.t.l: 416,1 Miconazol là 1-[(2RS)-2-[(2,4-diclorobenzyl)oxy]-2-(2,4-diclorophenyl)ethyl]-1 H -imidazol, ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% C ứ ừ ế 18 H 14 Cl 4 N 2 O tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t màu tr ng ho c g n nh tr ng, đa hình. R t khó tan trong n c, d tan trong methanol, tan ư ắ ướ trong ethanol 96%. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, B. Nhóm 2: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ miconazol chu n (ĐC). B. Đi m ch y: 83 – 87 o C (Ph l c 6.7). ụ ụ C. Ti n hành ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ế ươ ụ ụ B n m ng : Octadecylsilyl silica gel dùng cho s c ký l p m ng. Dung môi khai tri n: Methanol - dioxan - dung d ch amoni acetat (40 : 40 : 20). Dung d ch th : Hòa tan 30 mg ch ph m trong dung môi khai tri n và pha loãng thành 5 ml v i ế cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (1): ế Hòa tan 30 mg miconazol chu n (ĐC) trong dung môi khai tri n, pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2): ế Hòa tan 30 mg miconazol chu n (ĐC) 30 mg econazol nitrat chu n (ĐC) trong dung môi khai tri n, pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 µl m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

Miconazol - MICONAZOL Miconazolum v ng phn i quang...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online