Acid mefenamic - Acid mefenamic Acidum mefenamicum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Acid mefenamic Acidum mefenamicum C 15 H 15 NO 2 P.t.l: 241,3 Acid mefenamic là acid 2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzoic , ph i ch a t 99,0 đ n 100,5% ế C 15 H 15 NO 2 , tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t vi tinh th màu tr ng hay g n nh tr ng. ư ắ Th c t không tan trong n c, h i tan trong ethanol 96% và trong methylen clorid. D tan trong các ự ế ướ ơ dung d ch hydroxyd ki m loãng. Có nhi u d ng tinh th . Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A Nhóm II: B, C, D A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ acid mefenamic chu n (ĐC). N u ph h ng ngo i c a m u th và m u chu n khác nhau thì hoà tan tách ế ổ ồ ạ ủ bi t ch ph m và ế acid mefanamic chu n (ĐC) trong ethanol 96% (TT) , b c h i đ n khô, ghi ph ơ ế m i các c n thu đ c. ượ B. Hòa tan 20 mg ch ph m trong h n h p ế acid hydrocloric 1 M - methanol (1 : 99) và pha loãng thành 100 ml v i cùng h n h p dung môi. Pha loãng 5 ml dung d ch này thành 50 ml v i m t h n h p acid hydrocloric 1 M - methanol (1 : 99). Đo ph h p th (Ph l c 4.1) c a dung d ch này trong ổ ấ ụ ụ kho ng b c sóng t 250 nm đ n 380 nm. Ph thu đ c có hai c c đ i h p th 279 nm và 350 ướ ế ượ ạ ấ ụ ở nm. T s đ h p th đo b c sóng c c đ i 279 nm so v i 350 nm kho ng t 1,1 đ n 1,3. ỷ ố ộ ấ ở ướ ớ ở
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Acid mefenamic - Acid mefenamic Acidum mefenamicum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online