Cafein - CAFEIN Caffeinum C8H10 N4O2 (khan) P.t.l: 194,2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAFEIN Caffeinum C 8 H 10 N 4 O 2 (khan) P.t.l: 194,2 C 8 H 10 N 4 O 2 . H 2 O (monohydrat) P.t.l: 212,2 Cafein là 1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, ph i ch a t 98,5% đ n 101,5% ế C 8 H 10 N 4 O 2 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t Tinh th tr ng, m n, hay b t k t tinh tr ng. V n nát ngoài không khí khô, đun nóng 100 ể ắ ộ ế o C cafein s m t n c và thăng hoa kho ng 200 ẽ ấ ướ o C. Dung d ch cafein có ph n ng trung tính v i ả ứ gi y quỳ. D tan trong n c sôi, cloroform, h i tan trong n c, khó tan trong ethanol và ether, ướ ơ ướ tan trong các dung d ch acid và trong các dung d ch đ m đ c c a benzoat hay salicylat ki m. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B, E Nhóm II: B, C, D, E A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ổ ồ ạ ủ cafein chu n (ĐC). Xác đ nh trên ch ph m đã làm khô. ế B. Đi m ch y: 234 – 239 o C (Ph l c 6.7). ụ ụ Xác đ nh trên ch ph m đã làm khô. ế C. Cho 0,05 ml dung d ch iod - iodid (TT)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Cafein - CAFEIN Caffeinum C8H10 N4O2 (khan) P.t.l: 194,2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online