Metronidazol - METRONIDAZOL Metronidazolum C6H9N3O3 P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
METRONIDAZOL Metronidazolum C 6 H 9 N 3 O 3 P.t.l: 171,2 Metronidazol là 2-(2-Methyl-5-nitro-1 H -imidazol-1-yl)ethanol; ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% ế C 6 H 9 N 3 O 3 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c h i vàng. Khó tan trong n c, trong aceton, ethanol 96% và trong ộ ế ơ ướ methylen clorid. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A. Nhóm 2: B, C. D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ metronidazol chu n (ĐC). B. Nhi t đ nóng ch y: 159 – 163 ệ ộ o C (Ph l c 6.7). ụ ụ C. Hòa tan 40,0 mg ch ph m trong ế dung d ch acid hydrocloric 0,1 M (TT) và pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi. Pha loãng 5,0 ml dung d ch này thành 100,0 ml v i dung d ch acid hydrocloric 0,1 M (TT). Ph h p th ánh sáng c a dung d ch thu đ c trong kho ng t 230 nm ổ ấ ượ đ n 350 nm (Ph l c 4.1) có m t c c đ i h p th t i 277 nm và m t c c ti u t i 240 nm. Đ ế ụ ụ ộ ự ạ ấ ụ ạ ộ ự ể ạ h p th riêng t i c c đ i h p th t 365 đ n 395. ạ ự ạ ấ ụ ừ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Metronidazol - METRONIDAZOL Metronidazolum C6H9N3O3 P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online