{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Clohexidin digluconat - DUNG DCH CLORHEXIDIN GLUCONAT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DUNG D CH CLORHEXIDIN GLUCONAT Chlorhexidini digluconatis solutio C 22 H 30 Cl 2 N 10 .2C 6 H 12 O 7 P.t.l: 898,0 Dung d ch clorhexidin gluconat là dung d ch trong n c c a 1,1’-(hexan-1,6-diyl)bis [5-(4-clorophenyl)- ướ biguanid] di-D-gluconat, ph i ch a t 19,0 đ n 21,0% C ứ ừ ế 22 H 30 Cl 2 N 10 .2C 6 H 12 O 7 . Tính ch t Ch t l ng g n nh không màu ho c có màu vàng nh t. Có th tr n l n v i n c, tan trong aceton và ấ ỏ ư ể ộ ẫ ớ ướ ethanol 96%. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B Nhóm II: B, C, D A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2): L y 1 ml ch ph m, thêm 40 ml ổ ồ ụ ụ ế n c ướ , làm l nh trong n c đá, ki m ướ hóa b ng cách v a khu y v a thêm t ng gi t dung d ch natri hydroxyd 10 M (TT) , v i ch th là gi y vàng titan (TT) , sau đó thêm d 1 ml ư dung d ch natri hydroxyd 10 M (TT) . L c, r a t a thu đ c v i ử ủ ượ n c t i khi d ch r a h t tính ki m, k t tinh l i t a b ng ethanol 70% (tt/tt) r i s y khô 100 ướ ớ ế ế ạ ủ ồ ấ 0 C t i 105 0 C. Ph h ng ngo i c a t a thu đ c ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ạ ủ ủ ượ ổ ồ clorhexidin chu n (ĐC). B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel G (TT). Dung môi khai tri n: Ethyl acetat - amoniac đ m đ c - n c - ethanol 96% ướ (10 : 10 : 30 : 50) Dung d ch th : Pha loãng 10,0 ml ch ph m v i ế n c ướ thành 50 ml . Dung d ch đ i chi u: ế Hòa tan 25 mg calci gluconat chu n (ĐC) trong 1 ml n c ướ . Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên trên b n m ng 5 µl các dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n khi ế dung môi đi đ c 10 cm. S y khô b n m ng 100 ượ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Clohexidin digluconat - DUNG DCH CLORHEXIDIN GLUCONAT...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online