{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Hydroxypropylcellulose - l celulose c O(2-hydroxypropyl ha...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HYDROXYPROPYLCELULOSE Hyroxypropylcellulosum Hyroxypropylcelulose là celulose đ c O-(2-hydroxypropyl) hóa m t ph n. Ch a ượ không quá 0,6 % silic (SiO 2 ). Tính ch t H t hay b t màu tr ng hay tr ng ngà. Sau khi s y d hút m. Tan trong n c l nh, ướ acid acetic băng, ethanol, methanol, propylen glycol, h n h p ch a methanol và methylen clorid (10:90) t o dung d ch keo. Tan ít hay h i tan trong aceton tùy theo ơ m c đ th ế , th c t không tan trong n c nóng, trong ethylen glycol và toluen. ế ướ Đ nh tính Dung d ch S Cân l ng b t t ng đ ng 1,0 g ch ph m đã làm khô cho vào 50 g n c không có ượ ươ ươ ế ướ cacbon dioxyd đã đ c đun nóng đ n 90 ượ ế o C. Đ ngu i, đi u ch nh đ n kh i l ng 100 ế ượ g b ng n c không có cacbon dioxyd ( TT) ướ , khu y đ n khi tan hoàn toàn. ế A. V a khu y v a đun cách th y 10,0 ml dung d ch S. nhi t đ trên 40 o C, dung d ch đ c ho c xu t hi n t a bông. Dung d ch trong tr l i khi làm l nh. ở ạ B. L y 10 ml dung d ch S, thêm 0,3 ml dung d ch acid acetic loãng (TT) và 2,5 ml dung d ch acid tannic 10% . Xu t hi n t a bông màu tr ng h i vàng, t a này tan ơ trong amoniac loãng. C. Tr n đ u 1,0 g ch ph m v i 2 g b t m n ế mangan sulfat (TT) trong ng nghi m dài 160 mm. Đ t m u gi y l c đ c t m h n h p v a đ c chu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Hydroxypropylcellulose - l celulose c O(2-hydroxypropyl ha...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online