{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Levonorgestrel - LEVONORGESTREL Levonorgestrelum C21H28O2...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LEVONORGESTREL Levonorgestrelum C 21 H 28 O 2 P.t.l: 312,5 Levonorgestrel là 13β-Ethyl-17β-hydroxy-18,19-dinor-17 α -pregn-4-en-20-yn-3-on, ph i ch a t 98,0 đ n 102,0% C ế 21 H 28 O 2 tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c g n nh tr ng, th c t không tan trong n c, h i tan trong ế ư ế ướ ơ methylen clorid, khó tan trong ethanol 96%. Đ nh tính A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế levonorgestrel chu n (ĐC). B. Ch ph m ph i đáp ng yêu c u c a phép th Góc quay c c riêng. ế Góc quay c c riêng T -30 o đ n -35 ế o (Ph l c 6.4), tính theo ch ph m đã làm khô. ụ ụ ế Hoà tan 0,200 g ch ph m trong ế cloroform (TT) và pha loãng thành 10,0 ml v i cùng dung môi. T p ch t liên quan Xác đ nh b ng ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}