Piperazin adipat - PIPERAZIN ADIPAT Piperazini adipas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PIPERAZIN ADIPAT Piperazini adipas C 4 H l0 N 2 . C 6 H 10 O 4 P.t.l: 232,3 Piperazin adipat phaûi chöùa töø 98,0 ñeán 10l,0% C 4 H 10 N 2 . C 6 H 10 O 4 , tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Boät keát tinh traéng, chaûy ôû khoaûng 250 o C keøm theo phaân huûy. Tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96%. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A. Nhoùm II: B, C. A. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå h ngoaïi cuûa piperazin adipat chuaån (ĐC) . B. Trong pheùp thöû “Taïp chaát lieân quan”, sau khi phun caùc dung dòch ninhydrin , veát chính treân saéc kyù ñoà thu ñöôïc töø dung dòch thöû (2) phaûi töông töï veà maøu saéc, vò trí, kích thöôùc so vôùi veát chính treân saéc kyù ñoà thu ñöôïc töø dung dòch ñoái chieáu (1). C. Laáy l0 ml dung dòch S, theâm 5 ml acid hydrocloric (TT) vaø chieát 3 laàn, moãi laàn vôùi l0 ml ether ( TT ). Goäp dòch chieát vaø boác hôi cho tôùi khoâ. Röûa caén vôùi 5 ml nöôùc vaø saáy khoâ ôû 100 - l05
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Piperazin adipat - PIPERAZIN ADIPAT Piperazini adipas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online