{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Quinin bisulfat - QUININ BISULFAT Quinini bisulfas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUININ BISULFAT Quinini bisulfas C 20 H 24 N 2 O 2 . H 2 SO 4 . 7H 2 O P.t.l: 548,6 Quinin bisulfat laø (8 S , 9 R )-6'-methoxycinchonan-9-ol hydrosulfat heptahydrat, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,5% C 20 H 24 N 2 O 2. . H 2 SO 4 , tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Tinh theå khoâng maøu hay boät keát tinh traéng, khoâng muøi, vò ñaéng, leân hoa ngoaøi khoâng khí khoâ. Deã tan trong nöôùc, hôi tan trong ethanol 96%. Ñònh tính A. Phöông phaùp saéc kyù lôùp moûng (Phuï luïc 5.4). Baûn moûng : Silica gel G (TT). Dung moâi khai trieån : Diethylamin - ether - toluen (15 : 36 : 60). Dung dòch thöû : Dung dòch cheá phaåm 1,0% trong methanol (TT). Dung dòch ñoái chieáu (1): Dung dòch quinin sulfat chuaån (ĐC) 1,0% trong methanol (TT). Dung dòch ñoái chieáu (2): Dung dòch chöùa 1,0% cuûa moãi chaát quinidin sulfat chuaån vaø quinin sulfat chuaån (ĐC) trong methanol ( TT ). Caùch tieán haønh : Chaám rieâng bi t ệ leân baûn moûng 4 μ l moãi dung dòch treân. Sau khi trieån khai saéc kyù, laáy baûn moûng ra, laøm khoâ baèng luoàng khoâng khí trong 15 phuùt vaø chaïy saéc kyù nhaéc laïi. Saáy khoâ baûn moûng ôû 105 o C trong 30 phuùt, ñeå nguoäi vaø phun thuoác thöû iodoplatinat ( TT ). Veát chính treân saéc kyù ñoà cuûa dung dòch thöû phaûi töông töï veà vò trí, maøu saéc vaø kích thöôùc vôùi veát chính treân saéc kyù ñoà cuûa dung dòch ñoái chieáu (1). Pheùp thöû chæ coù giaù trò khi saéc kyù ñoà cuûa dung dòch ñoái chieáu (2) cho 2 veát taùch roõ raøng. B. Cheá phaåm ñaùp öùng pheùp thöû “pH”. C. Cheá phaåm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Quinin bisulfat - QUININ BISULFAT Quinini bisulfas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online