{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ethambutol HCL - ETHAMBUTOL HYDROCLORID Ethambutoli...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ETHAMBUTOL HYDROCLORID Ethambutoli hydrochloridum C 10 H 24 N 2 O 2 .2HCl P.t.l: 277,2 Ethambutol hydroclorid là 2,2’-(ethylendiimino)bis[(2 S )-butan-1-ol]dihydroclorid, ph i ch a t 97,0 đ n 101,0% C ế 10 H 24 N 2 O 2 2HCl, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng. D tan trong n c, tan trong ethanol 96%. ế ướ Nhi t đ nóng ch y kho ng 202 o C. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, D. Nhóm 2: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế ethambutol hydroclorid chu n (ĐC). B. Ph ng pháp s c ký l p m ng ph n th 2-aminobutanol, v t chính trên s c ký đ c a ươ ế dung d ch th (2) ph i phù h p v i v t chính c a dung d ch đ i chi u (2) v v trí, màu s c và ế ế kích th c. ướ C. Hòa tan 0,1 g ch ph
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Ethambutol HCL - ETHAMBUTOL HYDROCLORID Ethambutoli...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online