RIBOFLAVIN NATRI PHOSPHAT - RIBOFLAVIN NATRI PHOSPHAT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RIBOFLAVIN NATRI PHOSPHAT Riboflavini natrii phosphas C 17 H 20 N 4 NaO 9 P.2H 2 O P.t.l: 514,4 Riboflavin natri phosphat là m t h n h p ch a thành ph n ch y u là riboflavin ủ ế 5’-(natri hydrophosphat) các riboflavin natri monophosphat khác, ph i ch a t 73,0 đ n 79,0% ế riboflavin (C 17 H 20 N 4 O 6 ; P.t.l: 376,4), tính theo ch ph m đã làm khô. Ch ph m có th ch a l ng n c bi n đ i. ế ế ượ ướ ế Tính ch t B t k t tinh màu vàng hay vàng cam, d hút m. Tan trong n c, r t khó tan trong ethanol 96%, th c t ộ ế ướ ự ế không tan trong ether. Đ nh tính A . Hoà tan 50,0 mg ch ph m trong ế dung d ch đ m phosphat pH 7,0 (TT) và pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi. Pha loãng 2,0 ml dung d ch này thành 100,0 ml b ng dung d ch đ m phosphat pH 7,0 (TT). Đo ph h p th t ngo i (Ph l c 4.1) c a dung d ch thu đ c d i sóng t 230 nm đ n 350 nm, ổ ấ ụ ử ụ ụ ượ ở ả ế dung d ch có c c đ i h p th b c sóng 266 nm v i giá tr A (1%, 1 cm) t 580 đ n 640. ạ ấ ụ ở ướ ế B. Ph ng pháp s c ký l ng: ph n th T p ch t liên quan, pic chính c a dung d ch th ph i có th i ươ ử ạ gian l u và di n tích t ng t v i th i gian l u và di n tích c a pic chính c a dung d ch đ i chi u (2). ư ươ ự ớ ư ế C. Hoà tan kho ng 10 mg ch ph m trong ế dung d ch natri hydroxyd loãng (TT) và pha loãng thành 100 ml b ng cùng dung môi. Đ 1 ml dung d ch thu đ c d i ánh sáng t ngo i b c sóng 254 nm trong 5 ượ ướ ạ ở ướ phút, thêm m t l ng ộ ượ acid acetic (TT) v a đ đ acid hoá dung d ch v i ch th là ủ ể ỉ ị gi y quỳ xanh (TT) l c v i 2 ml methylen clorid (TT) . L p d i ph i có huỳnh quang vàng. ướ D. Cho 10 ml acid nitric (TT) vào 0,5 g ch ph m, b c h i trên cách thu đ n khô. Nung c n đ n tr ng, ế ơ ỷ ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

RIBOFLAVIN NATRI PHOSPHAT - RIBOFLAVIN NATRI PHOSPHAT...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online