EPHEDRIN HYDROCLORID - E PHEDRIN HYDROCLORID Ephedrini...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
EPHEDRIN HYDROCLORID Ephedrini hydrochloridum H O H H C H 3 N H M e .H C l C 10 H 15 NO. HCl P.t.l: 201,7 Ephedrin hydroclorid laø (1 R ,2 S )-2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydroclorid, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 10 H 15 NO. HCl, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Tinh theå nhoû khoâng maøu hay boät keát tinh traéng. Deã tan trong nöôùc, tan trong ethanol 96%. Chaûy ôû khoaûng 219 o C (Phuï luïc 6.7). Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: B, E. Nhoùm II: A, C, D, E. A. Cheá phaåm phaûi ñaït yeâu caàu trong pheùp thöû "Goùc quay cöïc rieâng”. B. Phoå haáp thuï hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå haáp thuï hoàng ngoaïi cuûa ephedrin hydroclorid chuaån (ÑC) . C. Trong pheùp thöû "Taïp chaát lieân quan", veát chính thu ñöôïc töø saéc kyù ñoà cuûa dung dòch thöû (2) phaûi töông töï veà vò trí, maøu saéc vaø kích thöôùc vôùi veát chính thu ñöôïc töø saéc kyù ñoà cuûa dung dòch ñoái chieáu (1). D. Laáy 0,1 ml dung dòch S, theâm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

EPHEDRIN HYDROCLORID - E PHEDRIN HYDROCLORID Ephedrini...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online