Glibenclamid - GLIBENCLAMID Glibenclamidum C23H28ClN3O5S...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GLIBENCLAMID Glibenclamidum C 23 H 28 ClN 3 O 5 S P.t.l: 494,0 Glibenclamid 1-[[4-[2-[(5-Cloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]-3- cyclohexylure, ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% C ứ ừ ế 23 H 28 ClN 3 O 5 S, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng hay g n nh tr ng. ộ ế ư ắ Th c t không tan trong n c, ít tan trong methylen clorid, h i tan trong ethanol 96% và methanol. ự ế ướ ơ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, C. Nhóm II: A, B, D, E. A. Đi m ch y T 169 o C đ n 174 ế o C (Ph l c 6.7). ụ ụ B. Hòa tan 50,0 mg ch ph m trong ế methanol (TT) , n u c n l c siêu âm, và pha loãng thành 50,0 ế ml v i cùng dung môi. L y 10,0 ml dung d ch này thêm 1,0 ml dung d ch acid hydrocloric 10,3% (kl/tt) và pha loãng thành 100,0 ml v i methanol (TT) . Đo ph h p th (Ph l c 4.1) c a dung d ch ổ ấ ụ ụ thu đ c trong kho ng t 230 nm đ n 350 nm. Ph thu đ c có các h p th c c đ i b c sóng ượ ế ượ ụ ự ạ ở ướ 300 nm và 275 nm. Giá tr A(1%, 1 cm) t ng ng là 61 đ n 65 và 27 đ n 32. ươ ế ế C. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ glibenclamid chu n (ĐC) . N u ph thu đ c c a m u chu n và m u th khác nhau thì làm m riêng bi t ch ph m và ch t ế ượ ế chu n v i methanol (TT) , nghi n nh , s y khô 100 - 105 ỏ ấ o C và đo l i ph h ng ngo i. ổ ồ D. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel GF 254 (TT). Dung môi khai tri n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

Glibenclamid - GLIBENCLAMID Glibenclamidum C23H28ClN3O5S...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online