{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lanolin khan-sualan1 - LANOLIN KHAN Lanolinum anhydricum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LANOLIN KHAN Lanolinum anhydricum Lanolin khan là ch t gi ng nh sáp, khan, tinh khi t, thu đ c t lông c a loài c u (Ovis aries), có ư ế ượ ừ ch a không đ c quá 200 ph n tri u butylhydroxytoluen. ượ Tính ch t Ch t nh n màu vàng, có mùi đ c tr ng. Khi ch y l ng cho ch t l ng màu vàng, trong ho c g n nh ư ả ỏ ấ ỏ ư trong. Th c t không tan trong n c, khó tan trong ethanol sôi. Trong ether d u h a nh cho dung d ch ế ướ đ c. Đ nh tính A. Trong m t ng nghi m, hòa tan 0,5 g ch ph m trong 5 ml ộ ố ế dicloromethan (TT) và thêm 1 ml anhydrid acetic (TT) và 0,1 ml acid sulfuric (TT) , màu xanh l c s xu t hi n. B. Hòa tan 50 mg ch ph m trong 5 ml ế dicloromethan (TT) , thêm 5 ml acid sulfuric (TT) và l c. Màu đ xu t hi n và có huỳnh quang màu xanh đ m l p d i khi quan sát d i ánh sáng th ng v i ở ớ ướ ướ ườ ngu n sáng r i t phía sau ng i quan sát. ọ ừ ườ Ch t acid - ki m tan trong n c ướ Đun ch y 5,0 g ch ph m trên n i cách th y và l c m nh trong 2 phút v i 75 ml n c đã đ c đun ế ướ ượ nóng tr c đ n 90 – 95 ướ ế o C. Đ ngu i và l c qua gi y l c đã đ c r a tr c b ng ấ ọ ượ ử ướ n c ướ . Thêm 0,25 ml dung d ch xanh bromothymol (TT) vào 60 ml d ch l c (d ch l c có th không đ c trong). Màu ượ c a ch th ph i thay đ i khi cho thêm không đ c quá 0,2 ml ượ dung d ch acid hydrocloric 0,02 M (CĐ) ho c 0,15 ml dung d ch natri hydroxyd 0,02 M (CĐ) . Đi m nh gi t ỏ ọ T 38 đ n 44 ế o C (Ph l c 6.7, ph ng pháp 4). ụ ụ ươ Làm đ y ch ph m trong c c kim lo i b ng cách đun ch y ch ph m trên n i cách th y, đ ngu i ế ạ ằ ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Lanolin khan-sualan1 - LANOLIN KHAN Lanolinum anhydricum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online